Rontronic Industrial Products gevestigd in Benthuizen , Nederland., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@rontronic.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rontronic Industrial Products verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons verstrekt zijn.

 

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

– Bedrijfsnaam

– Locatiegegevens

– Gegevens over het surfgedrag

– Bankrekeningnummer (indien verstrekt, voor de verwerking van betalingen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rontronic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Rontronic Industrial Products verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van een betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Voor het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te    kunnen voeren

– informeren verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten af te kunnen leveren

– Rontronic Industrial Products analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Rontronic Industrial Products verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Rontronic Industrial Products neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rontronic Industrial Products tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rontronic Industrial Products bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 5 jaar voor persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Rontronic Industrial Products verkoopt geen gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Rontronic Industrial Products blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rontronic Industrial Products gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Rontronic Industrial Products gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

U kunt u afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Op deze website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar]

 

Cookie: Twitter en Instagram

Naam: lu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr

Functie: Registreert je websitebezoek, pagina’s en producten die je bekijkt. Hiermee tonen we uw persoonlijke aanbiedingen op Twitter en Instagram.

Bewaartermijn: 2 jaar]

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rontronic Industrial Products en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van uw beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rontronic.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Rontronic Industrial Products wil u er tevens op wijzen dat er een mogelijkheid is om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rontronic Industrial Products neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rontronic.nl